Avís legal

Espumalia, S.L. informa a l’usuari que si navega pel lloc web https://www.matiner.cat adquireix la condició d’usuari. El present és un avís d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de ser respectades per l’usuari, segons la normativa aplicable de servei de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 21/2002 LSSI-CE).

L’usuari declara haver llegit, entès i comprès el aquí exposat.

Per poder contactar amb aquesta web, l’usuari accepta expressa i íntegrament les següents Condicions d’Ús i la Política de Privacitat en relació a la finalitat del tractament de les dades que decideixi facilitar-nos.

L’ús i accés a https://www.matiner.cat és gratuït, sense prejudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que li proporcioni l’accés com a usuari.

Tots els textos legals de Espumalia, S.L. han estat redactats en compliment legal de les regles comuns a tots els països de la UE i estàndard de qualitat en relació amb els consumidors i el marc europeu de gestió de reclamacions de consum.

 

1. INFORMACIÓ GENERAL 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que el titular i propietari del lloc web https://www.matiner.cat és Espumalia, S.L. amb domicili social a Carretera del Mig, 186, 08907 de L’Hospitalet de Llobregat, correu electrònic info@espumalia.com, amb N.I.F. B-66102328.

 

 2. CONDICIONS D’ÚS

La navegació per https://www.matiner.cat li atribueix, des del començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves. Si decideix no acceptar les presents condicions s’haurà d’abstenir d’accedir i/o utilitzar els continguts i serveis oferts per Espumalia, S.L. en aquesta web.

L’accés a https://www.matiner.cat no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Espumalia, S.L.

A través d’aquest lloc web, Espumalia, S.L. li facilita l’accés i la utilització de diversos continguts sobre el titular, els seus productes i serveis publicats per mitjà d’Internet.

A aquest efecte, l’usuari està obligat i compromès a NO utilitzar qualsevol dels continguts d’https://www.matiner.cat amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Espumalia, S.L. , d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

 

CONTINGUTS

Els continguts d’https://www.matiner.cat tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància han d’usar-se ni considerar-se com a oferta de venda, sol·licitud d’una oferta de compra ni recomanació per realitzar qualsevol altra operació, llevat que així s’indiqui expressament.

Espumalia, S.L. es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut d’https://www.matiner.cat, els vincles o la informació obtinguda a través del lloc web, sense necessitat de previ avís.

Espumalia, S.L. no és responsable dels danys i prejudicis que puguin derivar de la utilització de la informació d’https://www.matiner.cat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDÚSTRIA

El lloc web https://www.matiner.cat, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials, etc … es troben protegits per drets de propietat intel·lectual, dels quals Espumalia, S.L. és titular, ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública en aquesta web. 
El logotip de MATINER, el seu nom comercial i totes les altres marques que apareixen en https://www.matiner.cat, estan registrades i/o són propietat d’Espumalia, S.L. Aquests elements no podran ser legítimament copiats o distribuïts per a ús comercial, ni podran ser modificats o inserits en altres llocs web sense prèvia autorització expressa d’Espumalia, S.L.

Espumalia, S.L. autoritza a l’usuari la visualització del contingut d’aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics) sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal.
L’usuari s’obliga a utilitzar el servei i els continguts de forma diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral, l’ordre públic i els presents termes i condicions, així com a no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.
En cap cas s’entendrà que es concedeix autorització o llicència, ni que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni que es confereix cap dret, ni expectativa de dret sense el consentiment previ, exprés i per escrit per part de Espumalia, S.L.

L’usuari no està autoritzat per procedir a la reproducció, reinterpretació total o parcial, ús, explotació, distribució, alteració, difusió, venda, amb fins comercials dels continguts del lloc web https://www.matiner.cat, sense la prèvia autorització d’Espumalia, S.L. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’Espumalia, S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

3. NORMES D’ÚS, DRETS I EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

NORMES DÚS

• L’usuari no ha de difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut, sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial, que puguin recaure sobre aquesta informació, element o contingut; ni informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals; ni que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial, ni que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal, ni fotografies o qualsevol altre tipus de representació i imatge de persones menors d’edat;
• No ha d’introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error a altres usuaris receptors de la informació;
• No ha d’utilitzar aquest lloc Web per enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida;
• No ha de suplantar a altres usuaris;
• No ha d’emprar el contingut del lloc https://www.matiner.cat per realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic;
• No ha de modificar ni eliminar el contingut del lloc https://www.matiner.cat, ni modificar o eliminar cap notificació relativa a la titularitat dels drets d’autor, de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual incloses en el contingut del lloc https://www.matiner.cat.
• No ha de transmetre o enviar a través de https://www.matiner.cat qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtic o missatges que, en general, afectin o violin els drets d’Espumalia, S.L. o de tercers.
• Ús indegut o inadequat del lloc web https://www.matiner.cat.
• La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari.
• La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

 

DRETS DE L’USUARI ON-LINE

• L’usuari té dret a conèixer la identitat de l’empresa titular d’aquest lloc web. 
• L’usuari té dret a rebre una informació clara, concisa i actualitzada sobre l’oferta comercial, de manera que, si sol·licita pressupost o informació, pugui prendre una decisió conscient del que necessita saber sobre la mateixa. 
• L’usuari té dret a conèixer les despeses associades a la contractació del servei abans de contractar-lo. 
• L’usuari té dret a no facilitar les dades personals que no siguin necessaries per a l’operació de què es tracti. 
• L’usuari té dret a la protecció de les seves dades personals, ser informat sobre la finalitat i posteriors utilitzacions dels mateixos, així com a accedir, modificar i cancel·lar les seves dades quan ho consideri necessari. 
• L’usuari té dret a rebre atenció personalitzada per mitjans alternatius al correu electrònic. 
• L’usuari té dret a ser informat, i consentir, de la recepció d’informació comercial o publicitat. 
• L’usuari té dret a ser informat de la utilització i finalitat de cookies o altres dispositius d’emmagatzematge de dades, en el cas que n’hi hagués.

 

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

• Espumalia, S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del seu lloc web, que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtic a Internet. 
• La informació i serveis inclosos o disponibles a través d’aquest lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, Espumalia, S.L. incorpora millores i/o canvis a la informació continguda i/o els serveis que pot introduir en qualsevol moment. 
• L’usuari s’obliga a mantenir indemne a Espumalia, S.L. davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de les normes d’utilització anteriorment indicades, reservant-se, Espumalia, S.L. el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que, si s’escau, correspongui.

 

 

Espumalia, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc https://www.matiner.cat i els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin qualsevol de les condicions del present Avís Legal.

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola i normativa aplicable de la Unió Europea.
Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment del present Avís Legal, així com les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts acorden sotmetre als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, ​​amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre. 
Si l’usuari accedeix al lloc https://www.matiner.cat des d’una ubicació fora d’Espanya, és el mateix usuari el responsable de complir amb les lleis locals i internacionals que siguin aplicables.

 

 

 

 

 

© MATINER és una marca d¡Espumalia, SL · Tots els drets reservats · 2023 · Avís legal · Política de privacitat